Výrobci
Newsletter

Reklamační řád

Computer System Praha spol. s r.o. vyhlašuje s platností od 1. 1. 2012

Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u prodaného zboží a provedených služeb společnosti Computer System Praha spol. s r.o. (dále jen "prodávající"), se sídlem 5. Května 65, 140 00 Praha 4. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží dodané touto společností kupujícímu na základě Smlouvy o obchodních vztazích (dealerské smlouvy) a kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo (zhotovení věci na zakázku)
Reklamační řád platí od 1. 1. 2012.

DOKLADY O PRODEJI ZBOŽÍ (či poskytnutí jiného plnění) : Při prodeji zboží i při předání díla či jiného plnění obdrží zákazník ke zboží tyto doklady: daňový doklad (kterým je faktura nebo pokladní doklad), dodací list s uvedenými výrobními čísly zboží. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu.


DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY zboží (či díla) může být pro jednotlivé díly zboží (či části plnění) stanovena rozdílně a je vyznačena v dodacím listu nebo ve výrobním listu PC sestavy nebo v servisním protokolu (servisní smlouvě). V těch právních vztazích, na něž se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží vyrobeného od 1. 1. 2003 délka zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak.


SMLUVNÍ ZÁRUKA platí pro obchodní závazkové vztahy a dále platí pro dobu poskytnuté záruky, která v občanskoprávních vztazích přesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká kupujícímu právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká kupujícímu právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších). Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.
Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

I.
Reklamační podmínky

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Při řešení všech škodových událostí je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje přepravce a sepíše (i dodatečně) zápis o škodě. Následně kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.

II.
Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provádí kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na záručním listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do tří pracovních dní prodávajícího. Pracovníci prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového záručního listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na záručním listě nebude jeho reklamace uznána.

III.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

IV.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny zjevné vady, zjištěné při odborně provedené prohlídce. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokole a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do tří pracovních dnů zprávu o těchto vadách prodávajícímu.
Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

V.
Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající nese odpovědnost v zákonné záruční době, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal smluvní záruku. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

VI.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční lhůty
VII.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit: veškeré doklady o prodeji zboží (či dodání díla) nebo o poskytnutí servisního výkonu (účetní doklad, dodací doklad s výrobními čísly a záruční list). Pokud je předmětem reklamace vada počítače, je nutné předložit také výrobní list PC sestavy. Dále je nutné předložit reklamované zboží (či dílo), které je kompletní včetně dokumentace s neporušenými záručními nálepkami a dále v obchodních závazkových vztazích musí být reklamované zboží (či dílo) předloženo také v obalu, který je původní. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o vyřízení reklamace kupující je povinen uvést, o jakou vadu jde nebo jak se vada projevuje. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (doklad o převzetí zboží (či díla).
Při nedodržení některého z těchto požadavků nebude zboží k reklamaci přijato a bude zasláno kupujícímu zpět na jeho náklady.
"Pokud nebude možno řádně uplatněnou reklamaci vyřídit z objektivních důvodů výměnou za jiné zboží, prodávající kupujícímu poskytne finanční náhradu za reklamované zboží formou dobropisu. Dobropis bude vystaven v prodejních cenách zboží aktuálních ke dni přijetí reklamace. "

VIII.
Kupující má možnost zboží reklamovat osobně, vždy od 8:30 do 16:30 hodin na reklamačním oddělení prodávajícího na adrese: Na Florenci 19, 110 00, Praha 1. Kupující musí uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, dále kupující předloží prodávajícímu v reklamačním místě doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu, předávací protokol, záruční list aj. Musí uvést i nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

IX.
V případě, že kupující žádá vyřešení reklamace na místě (Servisní zásah u kupujícího), zašle emailem (helpdesk@computersystem.cz) nebo telefonicky žádost s uvedením informací o vadném produktu, číslo faktury, kód produktu, sériové číslo a popis závady a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Na neúplně vyplněnou žádost nebude brán zřetel. (Kupujícímu bude fakturována částka za dopravu).

X.
Kupující má možnost zaslat reklamované zboží přepravní službou na adresu Reklamační oddělení, Na Florenci 19, 110 00 Praha 1. Zboží musí být zasláno s kopií faktury a dodacího listu nebo záručního listu, s popisem závady a v originálním balení (při nedodržení tohoto požadavku nese kupující plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu viz bod VII.).

XI.
Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží (produktů) záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.


Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále též SW), ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft. Součástí každého zboží (produktu) je ochranný obal, bez něhož nelze reklamaci realizovat. V těchto případech je nutná individuální dohoda s prodávajícím, jehož pověření pracovníci reklamačního oddělení stanoví, zda je možno na zboží poskytnout bezplatný záruční servis.

XII.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

XIII.
Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě, a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

 • doba záruky se počítá od data vystavení záručního listu 
 • do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení 
 • záruční doba zboží opraveného případně vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem. 
 • Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, Neposkytuje se záruka na vady, které jsou důvodem zlevnění.

XIV.
Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši min. 500,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:

 • při testování se neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním 
 • záruka na zboží již uplynula 
 • závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím

XV.

 1. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka, nejpozději však do 30ti dnů od uplatnění reklamace. 
 2. V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v záručních nebo dodacích listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka. 
 3. Pokud součástí dodávky zboží nebyl záruční list, vztahuje se na produkt záruka 6 kalendářních měsíců. 
 4. Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u prodávajícího, budou přefakturovány kupujícímu. 
NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí. 
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu. 
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. 
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
 • Zboží bylo poškozeno živly.

Závěrečné ustanovení
Jestliže kupující reklamuje zboží do 3 pracovních dní od koupě, je mu obratem reklamace vyřízena výměnou za nový produkt, případně je dle požadavku kupujícímu vystaven na reklamované zboží dobropis. Pokud je následně takto uplatněná reklamace shledána prodávajícím neoprávněnou, je kupujícímu reklamovaný produkt vrácen zpět i s fakturou za náklady spojené s reklamačním řízením.

Pokud kupující reklamuje zboží po uplynutí lhůty 3 pracovních dní od koupě, může se v případech uvedených na www.computersystem.cz obrátit pro urychlení přímo na autorizovaná servisní střediska /dále jen ASS/. Pokud kupující využije této možnosti a uplatňuje reklamaci přímo na ASS, není třeba kontaktovat prodávajícího. U produktů HP a Epson platí lhůta 30ti dní.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce s platností od 1. 1. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění